Анкет
Тийм
Анкетны СШ-нд тэнцсэн эсэх
Үгүй
Мэргэжлийн болон сэтгэлзүйн тест
Тийм
Мэргэжлийн болон сэтгэл зүйн тестэнд тэнцсэн эсэх
Үгүй
Анхан шатны ярилцлага
Тийм
Ярилцлаганд тэнцсэн эсэх
Үгүй
Дэлгэрэнгүй ярилцлага
Нөөцөнд авах
Тийм
Ярилцлаганд тэнцсэн эсэх
Үгүй
Ажилд авах санал
Шинэ ажилтан
Дадлагажуулах хөтөлбөр